Prawa Miejskie dla Nowego Brzeska

PRAWA MIEJSKIE 

W dniu 18 lutego 2010 roku wojewoda małopolski Stanisław Kracik skierował wniosek do ministra Jerzego Millera w MSWiA o przywrócenie praw miejskich dla Nowego Brzeska. Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie ukazać się ma do końca lipca 2010r.

Wszystko wskazuje na to, że Nowe Brzesko będzie miało przywrócone prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2011r. Prawa miejskie zostaną odzyskane równo po 140 latach. Stolica Gminy Nowe Brzesko miała status miasta od 6 października 1279 do 1 stycznia 1870 roku.

************************************************************************

CZY NOWE BRZESKO BĘDZIE MIASTEM?
Wyniki konsultacji w sprawie odzyskania praw miejskich                                                                Od kilku lat różne środowiska w Gminie Nowe Brzesko stale podnosiły temat przywrócenia praw miejskich dla Nowego Brzeska. W ostatnim czasie przoduje w tym Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej, którego założyciele (ponad 50 osób) już 20 lutego 2007r. jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 9/2007 mówiącą o rozpoczęciu procedury odzyskania praw miejskich. Stowarzyszenie za swój główny cel przyjęło zadanie pomocy w przeprowadzeniu stosownych procedur mających na celu nadanie praw miejskich dla Nowego Brzeska. Również sztandar naszej organizacji, który 6 grudnia 2009r. poświęcił w Hebdowie wspierający nasze starania Ks. Infułat Jerzy Bryła na zawsze pozostanie widocznym symbolem starań o odzyskanie praw miejskich przez Nowobrzeszczan.

O tym, że stolica Gminy Nowe Brzesko była miastem przez 600 lat (1279-1870) wiemy od dawna wszyscy. Wiemy również, że wiele miasteczek, które utraciło prawa miejskie zabrane w okresie zaborów, odzyskało już te prawa. Przykładem są miasta Szczucin i Bobowa, które posiadają prawa miejskie od 1 stycznia 2009 roku. Społeczności lokalne w tych miastach i Gminach bardzo zabiegały, aby odzyskać prawa miejskie. Włożyli wiele trudu i wysiłku, by odzyskać to, co kiedyś nadali im polscy królowie, a zabrane zostało przez rosyjskiego zaborcę, cara.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej wystąpiło 15 sierpnia 2009r. z wnioskiem do Rady Gminy Nowe Brzesko o podjęcie uchwały umożliwiającej przeprowadzenie na terenie Nowe Brzeska konsultacji społecznych mających dać odpowiedź, czy Nowobrzeszczanie są za odzyskaniem praw miejskich. Podjęta w dniu 6 października 2009r. Uchwała RG pozwoliła Zespołowi Konsultacyjnemu na przeprowadzenie konsultacji.
Zadaniem specjalnego zespołu było zbieranie podpisów wśród mieszkańców Nowego Brzeska (wypowiedzieć musiało się co najmniej 20% mieszkańców Nowego Brzeska), jak i przeprowadzenie zebrań konsultacyjnych w każdym z sołectw naszej Gminy. Prosząc mieszkańców Nowego Brzeska i mieszkańców pozostałych sołectw o wsparcie inicjatywy odzyskania praw miejskich działacze Stowarzyszenia podkreślali następujące argumenty przemawiające za poparciem starań, i tak:
– Nowe Brzesko, jako miasto i tym samym cała Gmina Nowe Brzesko będzie miało o wiele większe możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas,
– ponieważ Nowe Brzesko liczy poniżej 5000 osób to: nauczyciele nie tracą dodatku wiejskiego, nie rosną podatki bo nadal uchwala je Rada Miejsko-Gminna, nie tracimy przywilejów, jakie daje status gminy wiejskiej,
– nie ulegają zmianie subwencje oświatowe i ogólne dla Gminy,
– nadal możemy korzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– wzrasta znacząco prestiż Gminy, bo jak pokazuje życie (np. Niepołomice) do miasta łatwiej przyciągnąć inwestorów, następuje więc rozwój Gminy i miasteczka, powstają miejsca pracy,
– wzrasta wartość gruntów lokalnych, i zainteresowanie osiedlaniem się, następuje zahamowanie migracji do większych miast,
– zwiększają się możliwości promocji Miasta i Gminy, a w ślad za tym zainteresowanie inwestorów, i przyszłych mieszkańców,
– powyższe argumenty, to tylko część z tych, jakimi kierowało się kilkanaście miast w Małopolsce, które w ostatnich latach odzyskały prawa miejskie. Wszędzie tam społeczność lokalna poparła te starania. I my również prosimy Państwa o aktywne poparcie tych starań.
Najwyraźniej argumenty przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej przemawiały do osób, które zdecydowały poprzeć wniosek w formie pisemnej w sołectwie Nowe Brzesko. Tutaj warunkiem pozytywnym uznania konsultacji było wypowiedzenie się w formie pisemnej co najmniej 20% mieszkańców Nowego Brzeska. Okazuje się jednak, że w konsultacjach udział wzięła ponad 37-to procentowa reprezentacja uprawnionych do głosowania w Nowym Brzesku.
Konsultacje z mieszkańcami Nowego Brzeska zostały przeprowadzone w okresie od 7 października 2009r. do 30 listopada 2009r. Mieszkańcy Nowego Brzeska swoje stanowisko wyrazili poprzez podpisanie odpowiedniej listy tj. listy osób popierających, przeciwnych lub wstrzymujących się. Uprawnionych do zajęcia stanowiska było 1340 osób. W konsultacjach uczestniczyło 500 osób, co stanowi 37,31% uprawnionych. Za zmianą statusu miejscowości Nowe Brzesko (nadaniem praw miejskich) opowiedziało się 492 osób, co stanowi 98,4% biorących udział w konsultacjach. Przeciw zmianie statusu miejscowości Nowe Brzesko opowiedziało się 8 osób, co stanowi 1,6% biorących udział w konsultacjach. Żadna z osób biorących udział w konsultacjach nie wstrzymała się od głosu.
Konsultacje należy uznać za ważne, ponieważ uczestniczyło w nich 37,31% uprawnionych, na wymagane uchwałą 20%. Tak więc został spełniony warunek określony w uchwale Nr XXX/200/2009 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 6 października 2009r. Zdecydowana większość, bo aż 98,4% uczestniczących w konsultacjach opowiedziała się za zmianą statusu miejscowości Nowe Brzesko.
Powiedzmy uczciwie, że jednak nie wszyscy chcieli się pisemnie wypowiedzieć. W ocenie zespołu konsultacyjnego ponad 90%. uprawnionych do głosowania w Nowym Brzesku popiera wniosek. Kilka procent to osoby niezdecydowane i przeciwne inicjatywie. Taki wynik konsultacji wyłania się po konsultacjach w samym Nowym Brzesku.
Bardzo podobnie wygląda sytuacja w pozostałych sołectwach Gminy Nowe Brzesko. Opinie mieszkańców w poszczególnych wioskach wyrażane były na zebraniach wiejskich w formie głosowania jawnego. Mają one jednak jedynie moc opiniującą, ale o niczym nie przesądzającą. Stąd zainteresowanie w poszczególnych sołectwach było bardzo różne. W zdecydowanej większości mieszkańcy Gminy Nowe Brzesko w poszczególnych sołectwach poparli na zebraniach głosując odzyskanie praw miejskich przez Nowe Brzesko. Ze 143 osób biorących udział w głosowaniach 106 osób poparło odzyskanie praw miejskich (74,12%), 21 osób było przeciwnych (14,68%), a 16 osób wstrzymało się od głosu (11,18%).
Jednak zdecydowana przewaga oddanych głosów „ZA” wskazuje, że zarówno mieszkańcy Nowego Brzeska i poszczególnych sołectw w Gminie są za przywróceniem praw miejskich dla Nowego Brzeska. Rozpoczęta 6 października 2009r. procedura mówi, o przedstawieniu przez zespół konsultacyjny Wójtowi Gminy i Radzie Gminy wyników przeprowadzonych konsultacji.
W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję w imieniu naszego Stowarzyszenia wszystkim mieszkańcom Nowego Brzeska i wszystkich sołectw w Gminie Nowe Brzesko za udział w konsultacjach społecznych. Przypomnę, że nasze Stowarzyszenie, które liczy na dziś 75 członków (wszyscy opłacili składki członkowskie) podjęło pierwszą uchwałę o rozpoczęciu prac mających na celu odzyskanie praw miejskich w dniu 20 lutego 2007 r. na zebraniu założycielskim. Dziękuję członkom naszego Stowarzyszenia, którzy brali udział w konsultacjach. Na szczególne wyróżnienie zasługują Agnieszka Walczak (przeprowadziła 185 konsultacji) oraz Irena Fularska i Maria Kuracińska, (które przeprowadziły w sumie 150 konsultacji), Tomasz Sasiński i Jacek Marian Zawartka (blisko 100 konsultacji). Również pozostał osoby prowadziły aktywnie konsultacje, i za to pragnę serdecznie podziękować.
Dziękuję serdecznie wszystkim członkom Zespołu Konsultacyjnego, którzy przez sześć niedziel w październiku i listopadzie pełnili dyżury w GCKiP. Jako ciekawostkę podam, że wniosek o prawa miejskie poparli też najstarsi Obywatele Nowego Brzeska, Pani Maria Bednarska (98 lat) i Pan Maksymilian Staniszewski (99 lat). Jak mówi adiunkt Alfred Bednarski, który prowadził konsultacje z najstarszymi mieszkańcami Nowego Brzeska – Dostojni Seniorzy pamiętają, jak ich rodzice i dziadkowie z żalem wspominali utracone ukazem cara prawa miejskie przez Brzesko Nowe w dniu 1 stycznia 1870r. Teraz z ogromną radością podpisali się za ich przywróceniem. Pan Maksymilian powiedział nawet, że nie wybaczyłby, gdyby Go nie zapytano o zdanie.
Dziękuje w imieniu Stowarzyszenia wszystkim Państwu radnym i sołtysom za współpracę, za zorganizowanie i udział w zebraniach w Sołectwach. W dniu 1 grudnia 2009r. nasze Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy o rozpoczęcie procedury pozwalającej na przesłanie wyników konsultacji do MSWiA w celu podjęcia decyzji.
Kolejnym krokiem działań administracyjnych będzie przesłanie zgromadzonej dokumentacji z konsultacji do MSWiA za pośrednictwem Pana Stanisława Kracika Wojewody Małopolskiego, wraz z wnioskiem o odzyskanie praw miejskich. Wolno przypuszczać, że Pan Minister Jerzy Miller (do niedawna Wojewoda Małopolski) złoży swój podpis pod decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy której Nowe Brzesko dokładnie po 140 latach ponownie uzyska status miasta z dniem 1 stycznia 2011r.

ARKADIUSZ FULARSKI
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej
w latach 2008-2011

DOKUMENTY

spzn 17.08.2009

spzn 1.12.2009

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI

O M Ó W I E N I E

wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe Brzesko w podziale na jednostki pomocnicze gminy.        

            Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/200/2009 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia
6 października 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Nowe Brzesko, zostały przeprowadzone konsultacje z pozostałymi mieszkańcami Gminy Nowe Brzesko w podziale na jednostki pomocnicze gminy.

Na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Gminy Nowe Brzesko konsultacje odbyły się w terminie od dnia 7 października 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. na zebraniach wiejskich przeprowadzonych zgodnie z wymogami statutów poszczególnych sołectw. Zebrania odbyły się we wszystkich pozostałych 15 sołectwach. Podjęto stosowne uchwały zebrań wiejskich i wyrażono pozytywną opinię dotyczącą zmiany statusu miejscowości Nowe Brzesko.

Wyniki konsultacji w podziale na jednostki pomocnicze (sołectwa).

Lp.

Sołectwo

Liczba osób uprawnionych do głosowania

Liczba osób uczestniczących w konsultacjach

Liczba oddanych głosów

popierających

przeciwnych

Wstrzymu-jących się

1.

Grębocin

224

7

7

0

0

2.

Gruszów

210

10

10

0

0

3.

Hebdów Kolonia

357

5

5

0

0

4.

Kuchary

274

8

8

0

0

5.

Majkowice

209

5

5

0

0

6.

Mniszów

209

10

9

0

1

7.

Mniszów-Kolonia

141

5

5

0

0

8.

Pławowice

196

11

10

0

1

9.

Przybysławice

140

14

3

10

1

10.

Rudno Dolne

185

3

3

0

0

11.

Rudno Dolne –Józefów

119

10

10

0

0

12.

Sierosławice

177

6

3

0

3

13.

Szpitary

205

13

7

1

5

14.

Śmiłowice

453

17

11

2

4

15.

Hebdów Stary

206

19

10

8

1

OGÓŁEM:

3 305

143

106

21

16

Procenty:

100 %

4, 32 %

74,12 %

14,68 %

11,18 %

Uprawnionych do głosowania w zebraniach wiejskich było 3 305 osób, uczestniczyło w konsultacjach 143 osób (4,32 %). Za proponowaną zmianą opowiedziało się 106 osób (74,12 % uczestniczących w konsultacjach), przeciwnych było 21 osób (14,68 % uczestniczących w konsultacjach), wstrzymało się od głosu 16 osób (11,18 % uczestniczących w konsultacjach).

Wobec powyższego przyjąć należy, że zdecydowana większość mieszkańców gminy Nowe Brzesko uczestniczących w konsultacjach opowiedziała się za proponowaną zmianą statusu miejscowości Nowe Brzesko.

 ***********************************************************************************************

.

Nowe Brzesko dnia 08.12.2009r.

 S P R A W O Z D A N I E

Zespołu Konsultacyjnego dotyczące przeprowadzonych konsultacji
z mieszkańcami Nowego Brzeska w sprawie zmiany statusu miejscowości Nowe Brzesko (nadania praw miejskich).

Zespół Konsultacyjny został powołany Zarządzeniem Nr 38/2009Wójta Gminy Nowe Brzesko z dnia 6 października 2009r.w następującym składzie osobowym:

1)      Jacek Marian Zawartka          – Przewodniczący

2)      Ignacy Zawartka –                 – Wiceprzewodniczący

3)      Arkadiusz Fularski                 – Sekretarz

4)      Danuta Czechowicz               – Członek

5)      Anna Musiał                           – Członek

6)      Katarzyna Porębska               – Członek

7)      Irena Fularska                        – Członek

8)      Maria Zych                            – Członek

9)      Agnieszka Walczak               – Członek

10)  Anna Gładysz                        – Członek

11)   Maria Kuracińska                  – Członek

12)  Alfred Bednarski                   – Członek

13)  Tomasz Sasiński                     – Członek

14)   Piotr Szmigiel                       – Członek

Konsultacje z mieszkańcami Nowego Brzeska zostały przeprowadzone w okresie od
7 października 2009r. do 30 listopada 2009r. Mieszkańcy Nowego Brzeska swoje stanowisko wyrazili poprzez podpisanie odpowiedniej listy tj. listy osób popierających, przeciwnych lub wstrzymujących się.

Uprawnionych do zajęcia stanowiska było 1340 osób.

W konsultacjach uczestniczyło 500 osób, co stanowi 37,31 % uprawnionych.

Za zmianą statusu miejscowości Nowe Brzesko (nadaniem praw miejskich) opowiedziało się 492 osób, co stanowi 98,4 % biorących udział
w konsultacjach.

Przeciw zmianie statusu miejscowości Nowe Brzesko opowiedziało się 8 osób, co stanowi 1,6 % biorących udział w konsultacjach.

Żadna z osób biorących udział w konsultacjach nie wstrzymała się od głosu.

Konsultacje należy uznać za ważne, ponieważ uczestniczyło w nich 37,31% uprawnionych, na wymagane uchwałą 20 %. Tak więc został spełniony warunek określony w uchwale Nr XXX/200/2009 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 6 października 2009 r.

Zdecydowana większość, bo aż 98,4% uczestniczących w konsultacjach opowiedziała się za zmianą statusu miejscowości Nowe Brzesko.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Dodaj komentarz